Haoran Wang
hwang219 AT hawk DOT iit DOT edu

CV

GitHub

LinkedIn

Google Scholar

About Me

I am a second-year Ph.D. student at Illinois Institute of Technology advised by Dr. Kai Shu. I obtained my M.S. degree in Computer Science from University of Oregon (advised by Dr. Thien Nguyen), and my B.S. degree in computer science from Purdue University working with Dr. Yung-Hsiang Lu.

My research involves building trustworthy AI systems, with a specific emphasis on enhancing both robustness and interpretability. I am broadly interested in fundamental research and interdisciplinary collaborations motivated by important applications, including detecting misinformation and analyzing social network.


Publications (*=equal contribution)

2023

Explainable Claim Verification via Knowledge-Grounded Reasoning with Large Language Models
Haoran Wang, Kai Shu
Findings of EMNLP 2023
[Paper] [GitHub]

Attacking Fake News Detectors via Manipulating News Social Engagement
Haoran Wang, Yingtong Dou, Canyu Chen, Lichao Sun, Philip S. Yu, Kai Shu
Proceedings of ACM Web Conference 2023 (WWW)
[Paper] [GitHub] [Slides] [Video] [Blog from Montreal AI Ethics Institute]

Preprints

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Lichao Sun*, Yue Huang*, Haoran Wang*, Siyuan Wu*, Qihui Zhang*, Chujie Gao*, Yixin Huang*, Wenhan Lyu*, Yixuan Zhang*, Xiner Li*, Zhengliang Liu*, Yixin Liu*, Yijue Wang*, Zhikun Zhang*, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chao Zhang, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, Willian Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yue Zhao
arXiv preprint. 2023.
[Project Website] [Paper] [GitHub]

Backdoor Activation Attack: Attack Large Language Models using Activation Steering for Safety-Alignment
Haoran Wang, Kai Shu
arXiv preprint. 2023.
[Paper] [GitHub]

FIN-FACT: A Benchmark Dataset for Multimodal Financial Fact Checking and Explanation Generation
Aman Rangapura, Haoran Wang, Kai Shu
arXiv preprint. 2023.
[Paper] [Hugging Face] [GitHub]

Investigating Online Financial Misinformation and Its Consequences: A Computational Perspective
Aman Rangapura, Haoran Wang, Kai Shu
arXiv preprint. 2023.
[Paper]

Combating Health Misinformation in Social Media: Characterization, Detection, Intervention, and Open Issues
Canyu Chen*, Haoran Wang*, Matthew Shapiro, Yunyu Xiao, Fei Wang, Kai Shu
arXiv preprint. 2022.
[Paper]


Fellowship and Awards


Academic Service